Vedtægter

PCO-FORENINGENS VEDTÆGTER, APRIL 2018

§1. Foreningens navn

Foreningens navn er PCO-foreningen.

§2. Foreningens hjemsted

Foreningen er landsdækkende og foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.

§3. Foreningens formål

Foreningens formål er at varetage kvinder med PCOs interesser gennem oplysning, støtte og forskning.

Vores vision er at formidle, at PCO er en kronisk lidelse, man som kvinde kan lære at mestre med den rette støtte, behandling og viden! Men det er også en lidelse, samfundet bør tage alvorligt, da ubehandlet PCO kan forårsage infertilitet og en række mere alvorlige følgesygdomme.

Foreningen vil gennemføre dette ved blandt andet:

 • Virke for sygdomsbekæmpelse af PCO ved at sætte fokus på støtte, behandling og viden.
 • Motivere kvinder med PCO til livstilsændring, fællesskab og mestring af PCO
 • Formidle viden om PCO, de helbredsmæssige konsekvenser og aktuelle muligheder for behandling.
 • Løbende opdatere PCO-foreningens hjemmeside med relevante emner, anbefalinger og links.
 • Administrere PCO-foreningens Facebookside med relevante opslag, tilbud og debatter.
 • Etablere PCO-netværksgrupper i samarbejde med frivilligcentre i hele landet.
 • Skabe grundlag for relevant forskning i symptomer, kost, motion, behandling, følgesygdomme m.m.

§4. Medlemskab

Stk 1. Alle har ret til medlemskab af PCO-foreningen.

Stk 2. Medlemskab gælder for et år ad gangen.

§5. Kontingent

Medlemskontingent fastsættes hvert år til Generalforsamlingen og opkræves løbende.

§6. Generalforsamling

Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2. Generalforsamlingen skal afholdes en gang årligt senest med udgangen af april måned.

Stk 3. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt til medlemmerne eller gennem det elektroniske nyhedsbrev med mindst 3 ugers varsel.

Stk 4. Forslag, der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk 5. Medlemmer kan ved fravær lade sig repræsentere ved skriftlig dateret fuldmagt, som ikke er ældre end 14 dage. Intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt.

Stk 6. Ved afstemning kræves almindeligt flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Private medlemmer har hver en stemme, det samme gælder for institutioner og øvrige nævnt under §4 stk. 2, som har én stemme pr. medlemskab.

Stk 7. For at have stemmeret skal man have betalt indeværende års kontingent.

Stk 8. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre der kræves skriftlig afstemning af mindst 2 medlemmer.

Stk 9. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter.
 5. Formandens beretning
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af kritisk revisor
 11. Eventuelt

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller efter skriftligt formuleret krav herom fra mindst ¼ af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter, at den motiverede dagsorden er kommet formanden i hænde.

§8. Foreningens bestyrelse

Stk 1. Foreningens bestyrelse leder foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne.

Stk 2. Foreningens bestyrelse består af 3-11 medlemmer, der hver har én stemme. Efter behov kan bestyrelsen indkalde en faglig bisidder, som ikke har stemmeret. En husstand kan kun være repræsenteret med et medlem i bestyrelsen.

Stk 3. Foreningens bestyrelse afholder som minimum 4 møder årligt og fastsætter selv sin dagsorden.

Stk 4. Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen – ca. halvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige år. Suppleanter vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, en suppleant i lige år og en suppleant i ulige år. Formanden vælges blandt den nye bestyrelsesgruppe.

Ved den første ordinære generalforsamling i april 2003 vælges 7 bestyrelsesmedlemmer.

Stk 5. Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første møde senest 2 uger efter valget.

Stk 6. Stemmeret har kun bestyrelsens medlemmer, afgørelser træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætte disse kommissorium.

§9. Økonomiske midler

Foreningens drift sikres gennem sponsorater fra virksomheder, private og offentlige fonde, indsamlinger, gaver og medlemskontingenter.

§10. Regnskab

Stk 1. Foreningens regnskabsår går fra og med 1. januar og til og med 31. december.

Stk 2. Regnskabet revideres af en kritisk revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Stk 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse, formand, ansatte eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

§11. Vedtægtsændringer

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§12. Ophævelse af foreningen

I tilfælde af foreningens opløsning, der skal besluttes ved en generalforsamling, overdrages foreningens nettoformue til beslægtede formål, der besluttes ved samme lejlighed.