Handelsbetingelser

Varesalg / medlemskaber

a. På www.pcoforeningen.dk sælges medlemskaber og donationer.

b. Et medlemskab gælder for 1 år.

c. Sælger:
PCO-foreningen
Postboks 42
1002 København k

Priser og betaling

a. Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) inkl. 25% moms.

b. Betaling sker elektronisk med Dankort via www.pcoforeningen.dk

Betalingsprocessen sker via en krypteret betalingssoftware, der er godkendt af Nets.

Levering og leveringstid

a. Alle varekøb leveres elektronisk pr. e-mail.

b. Forventet leveringstid på alle varekøb 1-7 dage.

Reklamation samt fejl og mangler

a. Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler.

b. PCO-foreningen hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Konstaterer kunden fejl- og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til PCO-foreningen med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

c. Reklamationsperioden er 24 måneder fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig manglen. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist, som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser.

d. Der ydes ikke garanti fra PCO-foreningens side medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.

Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

a. PCO-foreningen er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen. PCO-foreningen fraskriver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.

b. PCO-foreningen produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og PCO-foreningen fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele PCO-foreningen, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

c. I intet tilfælde kan PCO-foreningens erstatningsansvar overstige et beløb svarende til 125 % af prisen for den pågældende vare i henhold til den af PCO-foreningen udstedte ordrebekræftelse.

Personoplysninger

a. PCO-foreningens behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte PCO-foreningen, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles af kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. PCO-foreningen videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har accepteret dette.